Одберете страница
Попуст!

Средношколска академија за програмирање

Од: 3,500 ден / месец за 8 месеци

Времетраење

8 месеци

Локација

Скопје, Куманово или Онлајн

Почеток

16 September 2023

Фонд на часови

2 пати неделно x 90 мин

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Ќе биде опфатено програмирање во C++ и JAVA

ШИФРА: akademija-programiranje Категорија:

Опис на курсот

C++

Структурно програмирање

– Запознавање со бројни системи, алгоритми, програми
– Вовед во програмирање
– Запознавање со наредби за вчитување и печатење
– Изработка на програми со користење на наредба за избор на две можности (if-else)
– Изработка на програми со користење на наредба за избор на повеќе можности (switch)
– Изработка на програми со наредби за повторување (while, do-while и for)
– Изработка и употреба на функции и потпрограми
– Изработка на програми со еднодимензионални низи
– Изработка на програми со дводимензионални низи (матрици)
– Изработка на програми со текстуални низи
– Изработка на програми со текстуални датотеки
– Изработка на програми со покажувачи
– Изработка на програми со рекурзии
– Користење на рекурзивни функции
– Изработка на програми со податочни структури

Објектно програмирање

– Вовед во објектно ориентирано програмирање
– Ниво на пристап (public, private, protected)
– Запознавање со класи, конструктор и деструктор
– Иницијализација на објекти
– Композиција на класи
– Покажувач this
– Константи
– Static променливи и функции
– Наследување, super конструктор
– Дизајнирање на класна хиерархија
– Апстрактни класи
– Полиморфизам
– Исклучоци: настанување, генерирање и справување
– Запознавање со генеричко програмирање

JAVA

Вовед во Java

– Историја на Javа
– Принципи и синтакса
– Развојни окружувања (IDE) – NetBeans, Eclipse, IntelliJ)

Инсталација на Javа

– Инсталирање на JDK
– Инсталирање на NetBeans
– Hello World
– Снаоѓање во NetBeans
– Java API документација

Примитивни типови на податоци

– Декларирање и иницијализирање на променливи
– Работа со броеви и конверзија
– Оператори
– Работа со char вредности
– Работа со boolean вредности
– Претставување на примитивни вредности како string

Контролни структури

– IF
– SWITCH
– FOR, WHILE

Креирање на функции, параметри на функции и вредности кои ги враќаат

Работа со класи и објекти

– Организација на класи по пакети
– Креирање и инсталација на класи
– Ниво на пристап (public, private, protected)
– Променливи во опсег на класа и коментари
– Користење на конструктори и getter и setter методи
– Модификатор static
– Модификатор final
– Константи
– Референца this
– Енумератори
– Наследување, super constructor
– Полиморфизам
– Апстрактни класи
– Интерфејси
– Интерфејси како типови на податоци
– Cast

Работа со комплексни објекти (String, Date)

– Strings, StringBuilder и StringTokenizer
– Date

Обработка на исклучоци и Debugging

– Што е stacktrace?
– Compile-time и Runtime грешки
– Обработка на исклучоци со помош на try/catch
– Наредба THROW и THROWS
– Креирање на сопствени исклучоци
– Користење на debugger

Користење на колекција на податоци

– Низи
– Generic (накратко)
– ArrayList
– HashMap
– Iterators
– Сортирање Интерфејси, Comparable, Comparator)
– …