Одберете страница
Средношколска академија за ПРОГРАМИРАЊЕ – 14 септември 2024
Времетраење:
8 месеци
Локации:
СКОПЈЕ, КУМАНОВО И ОНЛАЈН
Започнува на:
14 септември 2024
Средношколска академија за ПРОГРАМИРАЊЕ

Средношколска академија за ПРОГРАМИРАЊЕ
Почеток: 14 септември 2024

Може да се избира помеѓу настава во училница и онлајн настава.

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Ќе биде опфатено програмирање во C++ и JAVA

Содржина на Академијата за ПРОГРАМИРАЊЕ

C++

Структурно програмирање

- Запознавање со бројни системи, алгоритми, програми
- Вовед во програмирање
- Запознавање со наредби за вчитување и печатење
- Изработка на програми со користење на наредба за избор на две можности (if-else)
- Изработка на програми со користење на наредба за избор на повеќе можности (switch)
- Изработка на програми со наредби за повторување (while, do-while и for)
- Изработка и употреба на функции и потпрограми
- Изработка на програми со еднодимензионални низи
- Изработка на програми со дводимензионални низи (матрици)
- Изработка на програми со текстуални низи
- Изработка на програми со текстуални датотеки
- Изработка на програми со покажувачи
- Изработка на програми со рекурзии
- Користење на рекурзивни функции
- Изработка на програми со податочни структури

Објектно програмирање

- Вовед во објектно ориентирано програмирање
- Ниво на пристап (public, private, protected)
- Запознавање со класи, конструктор и деструктор
- Иницијализација на објекти
- Композиција на класи
- Покажувач this
- Константи
- Static променливи и функции
- Наследување, super конструктор
- Дизајнирање на класна хиерархија
- Апстрактни класи
- Полиморфизам
- Исклучоци: настанување, генерирање и справување
- Запознавање со генеричко програмирање


JAVA

Вовед во Java?

- Историја на Javа
- Принципи и синтакса
- Развојни окружувања (IDE) – NetBeans, Eclipse, IntelliJ)

Инсталација на Javа

- Инсталирање на JDK
- Инсталирање на NetBeans
- Hello World
- Снаоѓање во NetBeans
- Java API документација

Примитивни типови на податоци

- Декларирање и иницијализирање на променливи
- Работа со броеви и конверзија
- Оператори
- Работа со char вредности
- Работа со boolean вредности
- Претставување на примитивни вредности како string

Контролни структури

- IF
- SWITCH
- FOR, WHILE

Креирање на функции, параметри на функции и вредности кои ги враќаат


Работа со класи и објекти

- Организација на класи по пакети
- Креирање и инсталација на класи
- Ниво на пристап (public, private, protected)
- Променливи во опсег на класа и коментари
- Користење на конструктори и getter и setter методи
- Модификатор static
- Модификатор final
- Константи
- Референца this
- Енумератори
- Наследување, super constructor
- Полиморфизам
- Апстрактни класи
- Интерфејси
- Интерфејси како типови на податоци
- Cast

Работа со комплексни објекти (String, Date)

- Strings, StringBuilder и StringTokenizer
- Date

Обработка на исклучоци и Debugging

- Што е stacktrace?
- Compile-time и Runtime грешки
- Обработка на исклучоци со помош на try/catch
- Наредба THROW и THROWS
- Креирање на сопствени исклучоци
- Користење на debugger

Користење на колекција на податоци

- Низи
- Generic (накратко)
- ArrayList
- HashMap
- Iterators
- Сортирање Интерфејси, Comparable, Comparator)
- ...

Фонд на часови: 128 часа (8 месеци, 2 пати неделно по 90 мин)

Цена: 28.000 ден (8 рати по 3.500 ден.)
ЦЕНА СО ПОПУСТ: за уплата до крајот на септември има попуст и цената за целата Академија изнесува 24.900 ден.

Плаќањето може да се изврши на:

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

Повеќе инфо и упис на: 072 311 748
info@vizija.mk

Пополни формулар за упис

Форма за запишување

15 + 7 =