Компјутерско сметководство

Комплетна практична обука за водење на компјутерско сметководство

Курс за сметководство

За курсот

Овој курс нуди комплетна практична обука за водење на компјутерско сметководство. Наменет е за сите оние кои сакаат својата кариера да ја градат во областа од сметководството, па, или го завршиле своето образование, а немаат никакво практично искуство во работата или пак се школувале во сосема друга област па сакаат да се обучат да работат како сметководители.

Содржина на курсот

 • Книжење на банкарски изводи и пратење на состојбата на денарски и девизни сметки
 • Книжење и евидентирање на влезни фактури (фактури за набавка)
 • Книжење и евидентирање на излезен промет (фактури и фискали извештаи)
 • Книжење и евиденција на влезно и излезно ДДВ
 • Пресметка и книжење на плати, работа со МПИН програмот
 • Преглед и читање на аналитички и синтетички картици, бруто биланс и заклучен лист
 • Запознавање со постоечка законска даночна регулатива
 • Пополнување и доставување на даночни пријави за сите видови даноци (ДДВ, Данок на добивка, персонален данок)
 • Подготовка за завршна сметка и запознавање со извештаите што се пополнуаат при завршна сметка
 • Запознавање со сите обврски што едно правно лице ги има кон надлежните институции: Управа за јавни приходи, Централен регистар, инспекциски служби и сл.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 3 месеци, 2 пати неделно по 90 мин.
Цена: 18.000 денари (3 рати по 6.000 ден), за рана уплата на целиот курс до почеток на истиот има попуст и цената изнесува 15.900 ден.

Плаќањето може да се изврши на:

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

 

Напреден курс за сметководство

За курсот

Курсот за напредно сметководство е продолжение на курсот за сметководство. Овде се оди до комплетно подготвување на завршна сметка.

Содржина на курсот

 • Курсот за напредно сметководство е продолжение на курсот за сметководство. Овде се оди до комплетно подготвување на завршна сметка.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 3 месеци, 2 пати неделно по 90 мин.
Цена: 18.000 денари (3 рати по 6.000 ден), за рана уплата на целиот курс до почеток на истиот има попуст и цената изнесува 15.900 ден.

Плаќањето може да се изврши на:

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

  Локации

  Карпош

  ул. Франклин Рузвелт 33/2

  тел: 072 311 748

  Куманово 1

  ул. Д.Стопаревиќ 66

  тел: 031 416 737

  Куманово 2

  ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

  тел: 031 424 247