Kомпјутерски курсеви за деца

Одлична можност на Вашето дете да му пружите солидна основа на информатичко образование и да го подготвите за иднината што доаѓа. Нека времето поминато со компјутер не биде само играње, youtube и социјални мрежи – има многу повеќе квалитетни и интересни содржини што можат да му помогнат да си ја развие својата интелигенција, да ги поттикне своите таленти и да тргне кон успешна кариера. Од основни компјутерски познавања за најмала возраст, па понатаму, совладување на пакетот Office програми, навлегување во светот на графички и web дизајн па се до курсевите за програмирање, преку палета на годишни практични и интересни курсеви, детето ќе добие компјутерско предзнаење што ќе му го олесни идното школување и професионално напредување.

Времетраење:

цела учебна година (8 месеци)

Комбиниран курс за деца од 5 до 7 години

 

  • Комбинација на курс по англиски јазик и основни компјутерски вештини
  • Работа во апликации соодветни за возраста на детето, совладување на основите на компјутерската графика и пишување на компјутер

Основен курс за компјутери (Windows и MS Office)

 

Совладување на основните компјутерски поими и вештини: Оперативниот систем Windows 10, обработка на текст (MS Word), Работа со табели и табеларни пресметки (MS Excel) и креирање и уредување на најразлични видови презентации (MS Power Point) – Сето тоа објаснето низ примери и вежби прилагодени на ворзраста на учениците.

Компјутерска графика

 

Се совладуваат основи на компјутерска графика во Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Учење преку практични примери и изработка на голем број проекти преку кои им се приближуваат овие професинални програми на децата и им се отвара видикот што сé можат да направат. Се изработуваат најразлични цртежи, слики, фотомонтажи, постери, насловни страни за книги и списанија и останати рекламни материјали. Особено се внимава содржината на проектите да им биде прилагодена на возраста и да им боде интересна на учениците.

WEB Дизајн

 

Во овој курс се поставуваат основите на HTML, CSS и Bootstrap – низ часовите се планира и изработува комплетна web страна. Се учи не само како да се направи, туку и како би требало да изгледа, естетски и функционално и на што треба да се внимава

Курсеви за програмирање

 

Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси … и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури. Целата обука за програмирање е повеќегодишна и е распределена во неколку курсеви кои се надоврзуваат еден на друг:

  • Основи на програмирање во C++
  • Напредно програмирање во С++
  • Објектно програмирање во С++
  • Визуелно програмирање
  • Програмирање во JAVA

Сите овие содржини се совладуваат постепено, детално објаснето и увежбано, додека детето е уште во основно и средно училиште, така да е повеќе од подготвено за студии по информатика или за понатамошна кариера.

Подготовка за натпревари по програмирање

 

Објаснување и решавање на задачи од претходните регионални и државни натпревари (mendo.mk) и од слични интернационални сајтови