Започнуваат уписи за курс за сметководство

Времетраење:

18 - 20 недели

Локации:

Карпош, Аеродром, Куманово

Започнува на:

16 септември 2019
Комплетна практична обука за водење на компјутерско сметководство

Овој курс нуди комплетна практична обука за водење на компјутерско сметководство. Наменет е за сите оние кои сакаат својата кариера да ја градат во областа од сметководството, па, или го завршиле своето образование, а немаат никакво практично искуство во работата или пак се школувале во сосема друга област па сакаат да се обучат да работат како сметководители. Дипломата што ќе се добие за Службеник во книговодство има статус како ДРЖАВНА ДИПЛОМА.

Низ, курсот, со практична работа уште од првите часови, посетителите се обучуваат за користење на софтвер за финансово и материјално сметководство, книжење на сметководствени документи, преглед и читање на сметководствени извештаи, пратење на состојбата на залихи во магацини и продавници, запознавање со постоечката законска регулатива, пополнување и поднесување на даночни пријави за сите видови даноци, подготовка за завршна сметка,... Едноставно, се што треба да знае еден сметководител.

По завршување на обуката, посетителите ќе стекнат знаења за:

  • Книжење на банкарски изводи и пратење на состојбата на денарски и девизни сметки
  • Книжење и евидентирање на влезни фактури (фактури за набавка)
  • Книжење и евидентирање на излезен промет (фактури и фискали извештаи)
  • Книжење и евиденција на влезно и излезно ДДВ
  • Пресметка и книжење на плати, работа со МПИН програмот
  • Преглед и читање на аналитички и синтетички картици, бруто биланс и заклучен лист
  • Запознавање со постоечка законска даночна регулатива
  • Пополнување и доставување на даночни пријави за сите видови даноци (ДДВ, Данок на добивка, персонален данок)
  • Подготовка за завршна сметка и запознавање со извештаите што се пополнуаат при завршна сметка
  • Запознавање со сите обврски што едно правно лице ги има кон надлежните институции: Управа за јавни приходи, Централен регистар, инспекциски служби и сл.

Цена на курсот: 18.000 денари.
Можност за плаќање на рати.
5% попуст за плаќање на целиот курс одеднаш на почеток.

Контакт: 072 311 748
info@vizija.mk