Започнуваат уписи за детски компјутерски курсеви

Времетраење:

8 месеци

Локации:

Карпош, Аеродром, Куманово

Започнува на:

14 септември 2019
Палета на годишни, практични и интересни курсеви за деца

Комбиниран курс за деца од 5 до 7 години

Комбинација на курс по англиски јазик и основни компјутерски вештини. Работа во апликации соодветни за возраста на детето, совладување на основите на компјутерската графика и пишување на компјутер.

Основен курс за компјутери (Windows и MS Office)

Совладување на основните компјутерски поими и вештини: Оперативниот систем Windows 10, обработка на текст (MS Word), Работа со табели и табеларни пресметки (MS Excel) и креирање и уредување на најразлични видови презентации (MS Power Point) - Сето тоа објаснето низ примери и вежби прилагодени на ворзраста на учениците.

Компјутерска графика

Се совладуваат основи на компјутерска графика во Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Учење преку практични примери и изработка на голем број проекти преку кои им се приближуваат овие професинални програми на децата и им се отвара видикот што сé можат да направат. Се изработуваат најразлични цртежи, слики, фотомонтажи, постери, насловни страни за книги и списанија и останати рекламни материјали. Особено се внимава содржината на проектите да им биде прилагодена на возраста и да им боде интересна на учениците.

WEB дизајн

Во овој курс се поставуваат основите на HTML и CSS – низ часовите се планира и изработува комплетна web страна. Се учи не само како да се направи, туку и како би требало да изгледа, естетски и функционално и на што треба да се внимава.

Курсеви за програмирање

Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси ... и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури. Целата обука за програмирање е повеќегодишна и е распределена во неколку курсеви кои се надоврзуваат еден на друг. Сите овие содржини се совладуваат постепено, детално објаснето и увежбано, додека детето е уште во основно и средно училиште, така да е повеќе од подготвено за студии по информатика или за понатамошна кариера.