Компјутерско сметководство
Комплетна практична обука за водење на компјутерско сметководство

Овој курс нуди комплетна практична обука за водење на компјутерско сметководство.
Наменет е за сите оние кои сакаат својата кариера да ја градат во областа од сметководството, или го завршиле своето образование, а немаат никакво практично искуство во работата или пак се школувале во сосема друга област па сакаат да се обучат да работат како сметководители. 

Времетраење: 3 месеци (2 пати неделно по 90 мин)
Цена на курсот: 18.000 ден. (3 рати по 6.000 ден)
за уплата на целиот курс на почеток (првата недела) има попуст и цената е 15.900 ден.

Низ курсот, со практична работа уште од првите часови, посетителите се обучуваат за користење на софтвер за финансово и материјално сметководство, книжење на сметководствени документи, преглед и читање на сметководствени извештаи, следење на состојбата на залихи во магацини и продавници, запознавање со постоечката законска регулатива, пополнување и поднесување на даночни пријави за сите видови даноци, подготовка за завршна сметка,… Eдноставно, сè што треба да знае еден сметководител.

По завршување на обуката, посетителите ќе стекнат знаења за:

 • Користење на софтвер за финансово и материјално работење
 • Книжење на банкарски изводи и следење на состојбата на денарски и девизни сметки
 • Книжење и евидентирање на влезни фактури (фактури за набавка)
 • Книжење и евидентирање на излезен промет (фактури и фискални извештаи)
 • Книжење и евиденција на влезно и излезно ДДВ
 • Пресметка и книжење на плати, работа со МПИН програмот
 • Преглед и читање на аналитички и синтетички картици, бруто биланс и заклучен лист
 • Запознавање со постоечка законска даночна регулатива
 • Пополнување и доставување на даночни пријави за сите видови даноци (ДДВ, Данок на добивка, персонален данок)
 • Подготовка за завршна сметка и запознавање со извештаите што се пополнуваат при завршна сметка
 • Запознавање со сите обврски што едно правно лице ги има кон надлежните институции: Управа за јавни приходи, Централен регистар, инспекциски служби и сл.